19. Jun 2024 - 13:12

Výroční Valná hromada 2014

Výroční Valná hromada 2014

Dne 17. ledna 2015 od 15:00 hodin se v sále Myslivecké hospůdky ve Verušičkách konala VVH SDH Verušičky, které byla volební a byl zvolen nový výbor na následující pětileté období.

Výroční zpráva o činnosti SDH Verušičky 2014

Dovolte, abych osobně také pozdravil naše hosty a všechny přítomné sestry a bratry, členy našeho SDH. Výroční zprávu začnu základní statistikou a přehledy. Náš sbor měl k 31. 12. 2014 celkem 44 členů. Z toho je 19 žen a 25 mužů. Od počátku roku 2015 ale nárůst členské základy i nadále trvá a do řad našeho sboru vstoupilo několik dalších nových členů. Výjezdová jednotka obce má také dva nové členy.

V roce 2014 vyjížděla naše jednotka SDH obce Verušičky celkem 9 x:

Požáry: 3

- požár náletových dřevin ve VVP DOUPOV
- požár kůlny v Čichalově
- požár odpadu v Budově (oznamovatelka na místě nekontaktní) 

Technické zásahy4

- odčerpání vody ze sklepa p. Kupkové
- odstranění spadlého stromu
- odstranění spadlého stromu
- zabezpečení osvětlení cisterny s pitnou vodou Verušičky

Ostatní výjezdy: 2 

ostrý poplach ­­­­- cvičení s HZS a SDH Žlutice, dálková doprava vody ve Žluticích
ostrý poplach – cvičení KŘ HZS ARCHA 2014, Chebsko, nácvik velké povodně

 

Náš sbor při své činnosti během roku 2014 již tradičně spolupracoval s SDH Bochov a Žlutice a dále s Hasičským a záchranným sborem Karlovarského kraje - stanicí Toužim. V červenci se zástupci našeho SDH zúčastnili oslav 145. výročí založení SDH Chyše a v září slavnostního předání nového požárního speciálu do užívání jednotce SDH Bochov.

V roce 2014 i náš sbor zažil velkou historickou událost. Starostovi Obce Verušičky se podařilo dohledat ve starých dokumentech, že právě na rok 2014 vychází 140. výročí od založení našeho hasičského sboru. Roku 1874 byl založen v tehdejší správní obci Luck – Luka. Vlastní oslavy proběhly dne 19. července uspořádáním soutěže v požárním útoku v rámci Vladařského poháru na fotbalovém hřišti ve Verušičkách. O první překvapení se postaral starosta Obce Verušičky a člen našeho sboru Petr Kvasnička, když při nástupu soutěžících družstev a zahájení soutěže představil nový spolkový prapor našeho sboru. Druhým překvapením pak přímo šokoval po ukončení soutěže všechny členy našeho sboru a zúčastněné tím, že přivezl na plochu hřiště naše nové požární vozidlo Karosa CAS K 25-L 101, které bylo obci bezplatně převedeno do majetku díky dobré práci naší jednotky a na doporučení velitele stanice HZS v Toužimi npor. Bc. Jiřího Horníka, DiS. Vozidlo si převzala jednotka a bylo zařazeno do výjezdu. Následovala volná zábava pod širým nebem při živé hudbě kapely Doupováci, složené z našich členů.   

V roce 2014 naše výjezdová jednotka obce čerpala z obecního rozpočtu více jak 400 tisíc Kč. Z těchto prostředků byl hrazen chod JSDHO. Například provoz a opravy požárních vozidel, elektrická energie a náklady na provoz požární zbrojnice v Lukách a další nutné provozní položky. Bylo nakoupeno vybavení potřebné k výjezdům a pro zkvalitnění zásahů při mimořádných událostech v obci a operačním prostoru naší jednotky. Naše jednotka je vybavena výstrojí a výzbrojí na poměrně dobré úrovni, odpovídající dokonce standardu pro JPO 3, ač jsme zatím zařazeni v JPO 5. Bude ale nutné i nadále doplňovat nebo měnit některé výstrojní součástky u pracovních oděvů a provést částečnou obměnu opotřebované výzbroje. V roce 2014 se podařily v rozpočtu nalézt i prostředky na několik vycházkových uniforem pro aktivní členy, neboť právě náš sbor se významně podílí na organizování kultury v obci.

Co se týká vozovému parku naší výjezdové jednotky, páteří je nově získané vozidlo Karosa CAS K 25-L 101, které je cisternou a zároveň i přepravním automobilem pro mužstvo 8 + 1. V jarních měsících 2014 byly provedeny polepy u vozidla VW Transporter v sestavě 8+ 1. Vozidlo slouží jako přepravní automobil mužstva. Třetím vozidlem je náš speciál VW Transporter 2,5 TDI Sincro 4 x 4 s vysokou nástavbou. Vozidlo po poměrně náročné vnitřní úpravě slouží pro účely rychlého zásahu a zároveň jako vozidlo velitelské v sestavě 4 + 1.

Při pravidelných sobotních schůzkách ve zbrojnici v Lukách se průběžně prováděla údržba techniky, drobné opravy na vozidlech a technických prostředcích sloužících naší jednotce včetně doplňování provozních kapalin. Proběhlo také řádné proškolení členů jednotky v souladu s plánem školení včetně pravidelných předepsaných kondičních jízd řidičů – strojníků jednotky a závěrečných písemných testů celé jednotky. Jen pro zajímavost, těmito činnostmi bylo stráveno a odpracováno více jak 1.500 hodin. V druhé polovině roku byla ale účast téměř mizivá. Bratři a sestry z jednotky, pokusme se v roce 2015 zvýšit své snažení. Věřím, že se tak stane, protože nás letos čeká zahájení stavby nové hasičárny.

Mezi ostatními aktivitami sboru rád zmíním účast našeho SDH v požárním sportu, kde jsme strávili společně nácvikem a soutěžemi dalších téměř 2.000 hodin. Naše družstva mužů i žen se v ročníku 2014 zúčastnila všech soutěží a odnesli jsme si z jednotlivých kol i některá dobrá umístění na takzvané bedně. Celkově v ročníku 2014 naše ženy a muži skončili shodně na 4. místě. Na začátku sezony 2014 jsme pořídili nové sportovní přilby a nová reprezentační trička v barvách obce.

Uspořádali jsme v únoru již 3. hasičský bál, který se setkal u místních spoluobčanů i přespolních s velkým ohlasem a přinesl do pokladny sboru i pěkný výdělek. Kapacita sálu byla plně vyčerpána a kulturní vložka našich členek sklidila neutichající aplaus.

Na závěr bych rád jako velitel jednotky poděkoval jménem svým i jménem starosty SDH Verušičky všem členům výjezdové jednotky za jejich přístup při výjezdech, mimořádných událostech a oficiálních cvičeních a dále členům výboru SDH za jejich celoroční práci a všem našim členům za jejich aktivní přístup zejména k požárnímu sportu a k pořádaným společenským a kulturním akcím. V neposlední řadě patří velký dík starostovi obce Verušičky a zároveň našemu členovi i členovi výjezdové jednotky, Petru Kvasničkovi za jeho vstřícný a férový přístup a pochopení pro práci výjezdové jednotky obce a celého hasičského sboru.

Při bilancování od poslední valné hromady můžeme konstatovat, že jsme fungujícím sborem. Náš bankovní účet vykazuje kladný zůstatek. Máme široké zapojení naší členské základny ve všech činnostech sboru. Nějaké výhrady se jistě najdou a ne vždy jde činnost sboru hladce.

Skutečně na závěr mi dovolte Vás krátce informovat o stavu příprav na výstavbu nové požární zbrojnice. Obec Verušičky jako investor disponuje 100% finančního krytí a bude brzy vydáno stavební povolení. V průběhu investiční akce jsme připraveni ve spolupráci s obcí a krajem získat finanční dotace z některého z dotačních titulů či evropských rozvojových a strukturálních fondů. Jednání s Krajským úřadem Karlovarského kraje již byla zahájena. To je tedy úkol pro nás v roce 2015. Doufáme, že se nám spolu podaří vše zrealizovat, abychom se mohli v příští zprávě všichni právem pochlubit, že jsme zase o kousek dál a že nás to baví a jsme někomu alespoň trochu prospěšní.

 

Děkuji za pozornost.

© starosta SDH, Mgr. Bc. Vladimír Kňákal