19. Jun 2024 - 12:06

Výroční Valná hromada 2015

Dne 30. 1. 2016 od 15:00 hodin se konala Valná hromada SDH Verušičky za účasti hostů z OSH Karlovy Vary a okolních sborů.

Výroční zpráva o činnosti SDH Verušičky 2015

Dovolte, abych osobně také pozdravil naše hosty a všechny přítomné sestry a bratry, členy našeho SDH. Výroční zprávu začnu základní statistikou a přehledy. Náš sbor měl k 31. 12. 2015 celkem 39 členů. Z toho bylo 18 žen a 21 mužů. Od počátku roku 2016 do řad našeho sboru vstoupilo několik dalších nových členů. Výjezdová jednotka obce má také jednoho nového člena.

 

V roce 2015 vyjížděla jednotka SDH obce Verušičky celkem 12x:

Požáry: 1

- požár trávy a náletových dřevin v Týništi

Technické zásahy9

- poražení a odstranění nakloněného stromu nad komunikací v Lukách
- odstranění spadlého stromu na komunikaci R6
- likvidace olejové skvrny v Lukách (způsobili zloději nafty)
- technický zásah při čištění kanalizace na hřišti FK Verušičky
- asistence při výkopových pracích u hřiště FK Verušičky
- likvidace sršního hnízda v Čichalově - Kovářově
- odstranění spadlého stromu v Lukách
- odstranění spadlého stromu u komunikace Valeč - Vrbice
- zabezpečení osvětlení cisterny s pitnou vodou ve Verušičkách

Ostatní výjezdy: 2

cvičení v zakouřeném prostoru v zámku Verušičky 
cvičení v areálu krajského ředitelství HZS v K. Varech

 

Náš sbor při své činnosti během roku 2015 již tradičně spolupracoval s SDH Bochov a Žlutice a dále s Hasičským a záchranným sborem Karlovarského kraje - stanicí Toužim. V červnu se zástupci našeho SDH zúčastnili oslav 145. výročí založení SDH Žlutice a v září slavnostního předání nového sportovního areálu do užívání SDH Chyše, které se uskutečnilo v rámci závěrečného vyhodnocení letošního ročníku Vladařského poháru.       

V roce 2015 naše výjezdová jednotka obce čerpala z obecního rozpočtu více jak 300 tisíc Kč. Byla uzavřena nová veřejnoprávní smlouva o zabezpečení požární ochrany s Obcí Čichalov za úplatu v souladu se zákonem o požární ochraně. Z tohoto rozpočtu byl hrazen veškerý chod JSDHO. Například provoz a opravy požárních vozidel, elektrická energie a náklady na provoz požární zbrojnice v Lukách a další nutné provozní položky. Bylo dokoupeno vybavení potřebné k výjezdům a pro zkvalitnění zásahů při mimořádných událostech v obci a operačním prostoru naší jednotky. Ta je vybavena výstrojí a výzbrojí na poměrně dobré úrovni, odpovídající dokonce standardu pro JPO 3, ač jsme zatím zařazeni v JPO 5. Bude i nadále nutné doplňovat nebo měnit některé výstrojní součástky a provést částečnou obměnu opotřebované výzbroje. Na počátku roku se podařilo v rozpočtu obce a i našeho sboru nalézt i prostředky na vycházkové uniformy pro aktivní členy, neboť právě náš sbor se významně podílí na organizování kultury v obci.

Co se týká vozovému parku naší výjezdové jednotky, páteří je vozidlo Karosa CAS K 25-L 101, které je cisternou a zároveň i přepravním automobilem pro mužstvo 8 + 1. Druhým vozidlem byl náš speciál VW Transporter 2,5 TDI Sincro 4 x 4 s vysokou nástavbou. Vozidlo po náročné vnitřní úpravě sloužilo pro účely rychlého zásahu a zároveň jako vozidlo velitelské v sestavě 4 + 1. Bylo však pro nevyhovující technický stav již z IZS vyřazeno. Letos měla pořídit obec z účelových dotací státu úplně nové přepravní vozidlo v sestavě 8 + 1. a zatím není jasné, zda na toto vozidlo dosáhneme již v tomto roce.

Při sobotních schůzkách ve zbrojnici v Lukách se průběžně prováděla údržba techniky, drobné opravy na vozidlech a technických prostředcích sloužících naší jednotce včetně doplňování provozních kapalin. Proběhlo také řádné proškolení členů jednotky v souladu s plánem školení včetně pravidelných předepsaných kondičních jízd řidičů – strojníků jednotky a závěrečných písemných testů celé jednotky. Jen pro zajímavost, těmito činnostmi bylo stráveno více jak 1.000 hodin. V prvé polovině roku byla ale účast členů výjezdové jednotky nedostačující. Zlepšila se nepatrně až od září. Bratři a sestry z jednotky, pokusme se v roce 2016 zvýšit své snažení. Věřím, že se tak stane, protože nás konečně letos čeká zahájení stavby nové hasičárny. A co je podstatné, z větší části svépomocí.

Mezi ostatními aktivitami sboru rád zmíním účast našeho SDH v požárním sportu, kde jsme strávili společně nácvikem a soutěžemi dalších téměř 1.000 hodin. Naše družstva mužů i žen se v ročníku 2015 zúčastnila všech soutěží. Celkově v ročníku 2015 naše ženy a muži skončili shodně na 5. místě. Nejhorší výsledek v celé naší účasti ve Vladařském poháru. Plně se projevil generační problém. Budeme si všichni nuceni sáhnout do svědomí a něco s tím musíme v roce 2016 nepochybně udělat. Zatím to vypadá, že omlazování započalo.

O prázdninách naše členky uspořádaly pro naše hasičské naděje dětský kemp u rybníka v Lukách. Kolegům z SDH Bochov se tato myšlenka zalíbila natolik, že kemp pro malé plameňáky z Bochova u nás v srpnu zopakovali. V únoru jsme pořádali již 4. hasičský bál, který se setkal u místních spoluobčanů i přespolních s velkým ohlasem a přinesl do pokladny sboru i pěkný výdělek a kulturní vložka našich členek sklidila potlesk.

Na závěr bych rád jako starosta obce a tím i zástupce zřizovatele jednotky obce poděkoval jménem svým i jménem starosty SDH Verušičky všem členům jednotky za jejich přístup při výjezdech, mimořádných událostech a oficiálních cvičeních a dále členům výboru SDH za jejich celoroční práci. Všem našim členům za jejich aktivní přístup zejména k požárnímu sportu a k pořádaným společenským a kulturním akcím.

Můžeme konstatovat, že jsme fungujícím sborem dobrovolných hasičů. Náš bankovní účet vykazuje kladný zůstatek. Máme široké zapojení naší členské základny ve všech činnostech sboru. Nějaké výhrady a nedostatky se vždy najdou a ne vždy se vše povede. 

Skutečně na závěr mi dovolte Vás krátce informovat o stavu příprav na výstavbu nové požární zbrojnice. Obec Verušičky jako investor dořešuje finanční krytí za využití účelových státních dotací na dobrovolné hasiče a již bylo vydáno stavební povolení. Blíže se ke zbrojnici vrátíme v diskusi. V průběhu investiční akce jsme připraveni přiložit každý dle svých možností ruku k dílu. To je tedy úkol pro nás všechny v roce 2016. Doufáme, že se nám spolu podaří vše zrealizovat, abychom se mohli v příští zprávě právem pochlubit, že jsme zase o kousek dál a že nás to baví a jsme někomu alespoň trochu prospěšní.